A Rákosi rendszer ihlette a NER-t

A Rákosi rendszer ihlette a NER-t

2021 április 25, 11:45


A Szabad Nép című lap a Magyar Dolgozók Központi Pártjának Lapja volt és komoly agitáló beszédeket tartalmazott Így került a lapba a Csongrád megyei " Béke, Szabadság és Egyetértés" Termelőszövetkezet (TSZ) 1952. november 7-ei ünnepsége is, melyen méltatták Rákosi és Sztálin elvtársakat, majd egy olyan ünnepi beszéd hangzott el, melyet az Orbán Viktor vezette Fidesz méltónak talált arra, hogy a "Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat" alapját képezze a beszéd elemeinek többsége.

Nem meglepő a Fidesz kötődése a Rákosi vezette vadbolsevik államrendszerhez és a Sztálinista bolsevik diktatúrához, hiszen alapítói annyira jobboldaliak, mint amennyire eltakarta a vörös csillag a holdat Orbán Viktor születésekor. Vadkommunista gyökereikhez visszanyúlva ezért 2010. június 14-én az országgyűlés kétharmados Fidesz többsége elfogadta a NER megalapításáról szóló nyilatkozatot és kötelezték az intézményeket a bolsevik ősök által sugallt nyilatkozat kifüggesztésére.

És akkor most jöjjön aminek jönnie kell. (forrás: civilhetes)

Pirossal jelöltük a Szabad Nép-ben megjelent ünnepi beszéd Fidesz általi kiegészítését, és Vastagon szedett betűvel a meghagyott eredi szöveget és az eredeti szöveg kihagyott részeit kisebbítettük.

A  Legyen Békea Szabadság és az Egyetértés téesz tagsága közösen ünnepelte meg november 7-ikét. Az alábbi ünnepi  beszéd hangzott el:

A XX. XXI. század negyedik első évtizedének végénhuszonöt negyvenhat  év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros éve évtizede után Magyarország dolgozó népe megvisszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.

A magyar munkásosztály nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1919-ben 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a Horthy-rendszerváltás politikai paktumai idején is val folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba, majd Hitler oldalán a vesztes fasiszta rablóháborúba torkollott. A magyar munkásosztály és dolgozó parasztság nemzet 1947 nyarán 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres fordulatot forradalmat vitt véghez. Rákosi Mátyás elvtárs, az MDP KV és az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között kimegvívott fordulatotradalmat elismeri és tiszteletben tartja.

Pártunk és kormányunk, élén Sztalin eltvárs legjobb magyar tanítványával, Rákosi Mátyás elvtárssal az országgyűlés kinyilvánítja, hogy az 1947. augusztusi áprilisi választásokon, majd a két munkáspárt egyesítő kongresszusán  új társadalmi szerződés született, amellyel a magyar dolgozók ok egy új rendszer, a szocializmus Nemzeti Együttműködés Rendszerének felépítéséről megalapításáról döntöttek. A magyar munkásosztály nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Központi Bizottságot, Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a szocializmust Nemzeti Együttműködés Rendszerét.

Mi, a Magyar dolgozó nép országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar dolgozó nép, nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend, valamint Rákosi elvtárs és a Magyar Dolgozók Pártja iránti hűség lesznek közös jövőnk tartóoszlopai.

szocializmus, majd a kommunizmus Nemzeti Együttműködés Rendszere minden magyar dolgozó számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élő, az internacionalizmus nemes eszméje által összekapcsolt  proletárok magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvtárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a fejlett szocializmus, majd a kommunizmus Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat, ezzel is erősítve az imperializmus ellen küzdő békefrontot. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar dolgozót embert, legyen bármilyen korú, nemű, szakmájú, vallásúmarxista képzettségű politikai nézetű, éljen bármely pontján az országnak világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyar dolgozók ok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünket most következő éveit.

A Fidesz a pirossal jelzett pár kiegészítésen kívül sok gondolatot nem fogalmazott meg, mert ragaszkodott a kommunista "kiáltvány" eredeti tartalmához. A pallérozott elmék ezen jót mosolyoghatnak, de jusson eszükbe a Fidesz által mára kialakított bolsevik államrend, rögtön nem lesz annyira vicces a kiáltvány. Tény, hogy hazugsággal nem lehet vádolni a Fideszt a kiáltvány kapcsán, hiszen hűek maradtak vadkommunista gyökereikhez, a Rákosi és Sztálin elvtársak eszméihez.

Ezek után már csak gratulálni lehet a Fidesz szavazóinak a vakságuk miatt, hogy egy jobboldali álarc mögé bújó, sztálini diktatatúrára vágyó vadkommunista pártot támogat. Gratulálunk a Fideszes polgármestereknek is, akik nem szégyellik a személyi kultuszban nevelkedett "Rákosi kisinas" képét kiakasztani irodájuk falára és bolsevik múltat idéző módon ünnepi beszédet tartani a képpel a háttérben.