Feloszlatják az MNASZ-t?

Feloszlatják az MNASZ-t?

2021 november 02, 06:54


Az MNASZ ellen a szakszövetséggé történő törvénytelen átalakulás miatt törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban.

Az eljárás megindításának alapját az képezte, hogy a 01-02-0007355 szám alatt nyilvántartott Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) egyesület 2019. január 26-án úgy alakult át szakszövetséggé, hogy azt tiltja a törvény. A Ptk. 3:38. § szerint egyesület nem alakulhat át más jogi személlyé, a szakszövetség pedig az egyesülettől teljesen eltérő, más jogi személynek minősül. A korábban 01-02-0007355 szám alatt nyilvántartott MNASZ egyesülettel szemben - mely országos sportági szövetségként működött - évek óta különféle eljárások indultak jogbitorlás, jogellenes működés miatt, melyek sorban elenyésztek, pedig az MNASZ egyetlen eljárásban sem tudta hiteles dokumentummal igazolni, hogy nem egyesületként, hanem országos sportági szövetségként került nyilvántartásba véve. A 2019-es szakszövetséggé átalakulás nyilvántartásba vételekor kiadott 16. Pk. 60.283/2019/5. számú végzés 3. oldalának utolsó bekezdésében a bíróság közhiteles írásos bizonyítékát adta annak, hogy a bíróságnál soha nem volt országos sportági szövetségként nyilvántartva az MNASZ. A végzés szerint az MNASZ egyesületi típusként került bejegyezve, azon belül pedig sportegyesületként volt nyilvántartva.

A kétségtelen bizonyíték tehát közokiratba lett foglalva. Nagy kérdés, hogy a több mint egy évtizedes sorozatos eljárások során az ügyészség - amely korábban a törvényességi felügyeletet ellátta - miért hunyt szemet a folytatólagos jogsértések felett. Pedig a jogsértés elég szembetűnő, hiszen egy sportegyesület nem üzemeltethet versenyrendszert, bajnokságot, nem írhat ki ilyen jellegű sportrendezvényeket, nem engedélyezhet és nem tilthat meg sportrendezvényeket, nem alkothat versenyszabályokat, nem határozhat meg feltételeket, mert mindezen jogköröket a sportszövetségek hatáskörébe rendeli a sporttörvény.

Az már szinte paródiába illik, hogy a törvénytelenül bitorolt jogokat úgy közvetítette tagjai és a nyilvánosság felé, mintha a sportszövetségi jogokkal rendelkezne, ráadásul különféle díjakat szedett be a jogellenesen kiadott engedélyek ellenében. Vagyis éveken át megvezette tagjait, versenyzőit, olyan bajnokságokat írt ki, melyre nem volt jogosult, tehát a versenyzők éveken át fiktív versenyrendszerekben versenyeztek, kockáztatva testi épségüket és vagyonukat.

A bírósági végzés tanúsága szerint egyértelműen leszögezhető, hogy az MNASZ sose volt sportszövetség, csak egy egyszerű sportegyesület, amelynek ahhoz van joga, hogy bármely sportszövetség által kiírt versenyrendszerben részt vegyen, vagy versenyzőt indítson.

A szakszövetséggé alakulás jogellenessége a fentieken túl tetten érhető még a 2019. január 26-ai közgyűlés jegyzőkönyvében és tagnyilvántartásában is. Az ominózus közgyűlésen - melyen kikiáltották a szakszövetséggé alakulásukat - olyanok vettek részt, akik arra nem voltak jogosultak. A közérthetőség kedvéért a sporttörvény 20. § (2) bekezdése szerint szakszövetséget a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek hozhatnak létre, vagyis tagjai kizárólag csak a sport versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek lehetnek. A 32. § (1) bekezdés szerint nem vehet részt a versenyrendszerben olyan sportszervezet, amelynek 90 napnál régebben lejárt köztartozása van, a 33. § (1) bekezdés a) pontja szerint olyan sem amely felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll, vagy a c) pont szerint végelszámolási eljárás indult ellene. A sportszervezetek fogalmát is taglalja a törvény, mely szerint sportszervezetnek minősülnek mindazon jogi szervezetek, melyek fő tevékenysége a sporttevékenység és ekként vannak bejegyezve. A 2019-es közgyűlésen olyan tagok is nyilvántartásban voltak, szavaztak, személyi javaslatot tettek, akik nem feleltek meg a törvényi kritériumnak, vagyis nem voltak sportszervezetek, melyből következően a közgyűlésen hozott döntések semmisnek minősülnek. Másként fogalmazva nem lehettek volna tagok és nem vehettek volna részt a közgyűlésen felszámolás, végrehajtás, törlés alatt álló jogi személyek, olyan meg végképp, amelyet már korábban töröltek. Ráadásul a tagok között szerepeltetve voltak még italkereskedés, építőipari vállalkozás, reklámügynökség főtevékenységgel bejegyzett vállalkozások, melyeknek semmi köze sincs a sporttevékenységhez.

A megindult törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság nyilatkozatra szólította fel az MNASZ-t mindezek kapcsán, de a határidő elteltével sem tudott a szervezet érdemi válasszal szolgálni. Hogy meddig húzódik az eljárás nem tudható, de a jogellenes működés minél hosszabb ideig történő fenntartása egyre nagyobb anyagi károkat fog okozni tagjainak és másoknak.

Érdemes pár gondolatot ejteni arról is, hogy az MNASZ-nek jogszerű szakszövetségi nyilvántartásba vétellel milyen sportágban lennének kizárólagos jogai. A 2004. évi I. törvény 20. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy szakszövetséget csak olyan sportágban lehet létrehozni, amelynek nemzetközi szervezetét felvették a GAISF-be. A GAISF-be pedig csak olyan nemzetközi szövetségek nyernek tagfelvételt, amelyek sportágaikat világbajnoki versenyrendszerben üzemeltetik. Ebből az is következik, hogy szakszövetségi jogokat csak azokban a sportágakban gyakorolhat a szakszövetség, melyekben a nemzetközi szövetség világbajnoki versenyrendszert üzemeltet.

Az MNASZ nemzetközi szövetsége az FIA. Az FIA a nyilvános weboldala szerint az alábbi sportágakban rendez világbajnokságot: Formula 1 világbajnokság, Rally világbajnokság, Endurance világbajnokság, Rallycross világbajnokság, Formula E világbajnokság, Túraautók világkupája, Formula 3 világbajnokság. A Sporttörvény 20. § (4) bekezdés b) pontja szerint ezekben a sportágakban gyakorolhatna a kérelmezett szakszövetségi jogokat, amennyiben a szakszövetségi nyilvántartásba vétele nem bukik el a törvényesség próbáján. Ebből az is következik, hogy ezeken felül minden más sport szerepeltetése az alapszabályban "autósportág" címszó alatt törvénytelen, mert egy nem létező gyűjtőfogalom alá gyűjt össze olyan sportokat, melyben a nemzetközi szervezete nem rendez világbajnokságot, vagy éppen a világbajnokságot más nemzetközi szervezet rendezi.

Mindezen érvelés szerepel a törvényességi felügyeleti eljárás kérelmében is, melyet mint kérelmező az MGYSZ nyújtott be a bíróságra. Az érvelésben nem találtunk logikai bukfencet. Az MNASZ alapszabályában sok olyan sport van felsorolva, amihez a törvény szerint semmi köze, mégis megpróbálja a nem létező autósportág gyűjtőfogalom alá besuszterolni őket, hogy hivatkozási alapot teremtsen magának a különféle anyagi javak kiszámlázásához.

Hogy mi lesz a vége az eljárásnak?

Nagy valószínűséggel törlik az MNASZ-t a nyilvántartásból a semmisnek minősülő törvénytelen átalakulás miatt, hiszen képtelenség érvekkel megvédeni az előzőekben felsorolt jogellenes események megtörténtét.